Projekty EU

WOŹNIAK TRANSPORT Marcin Woźniak realizuje projekt pn. „Rozwój przedsiębiorstwa MARCIN WOŹNIAK WOŹNIAK TRANSPORT, poprzez wprowadzenie innowacyjnej technologii przeładunku” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.5.2

Poprzez realizację przedsięwzięcia zwiększone zostanie zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP poprzez wzmocnienie aktywności inwestycyjnej, wnioskodawca podniesie swój poziom innowacyjności, zakupione zostaną środki trwałe odznaczające się innowacyjnością produktową, procesową i nietechnologiczną oraz efektywnością energetyczną, upowszechnione zostanie wykorzystane technik informacyjno-komunikacyjnych. Celem głównym przedsięwzięcia jest wsparcie zastosowania innowacji w przedsiębiorstwie Woźniak Transport.

Planowana przez firmę Woźniak Transport inwestycja pozwoli jej na istotne udoskonalenie oferowanych usług, wśród których duże znaczenie mają prace przeładunkowe oferowane obecnie w oparciu o podwykonawców, realizujących je środkami niedostosowanymi niestety do ich prowadzenia oraz o ograniczonych możliwościach w zakresie rodzajów przeładowywanych materiałów. W tym świetle inwestycja pozwoli na rozszerzenie (ulepszenie) już oferowanych usług przeładunku tłucznia, węgla i kamienia, ale także zaoferowanie nowych, profesjonalnych usług przeładunku takich materiałów, jak ziemia i piach. Powstałe w ten sposób ulepszone oraz nowe usługi będą nie tylko przełomem w portfolio firmy Woźniak Transport ale także, biorąc pod uwagę technologię ich realizacji, będą nielicznymi tego typu usługami oferowanymi na rynku. W wyniku realizacji projektu poprawi się produktywność i efektywność przedsiębiorstwa. Realizacja inwestycji będzie miała wpływ na możliwość udziału przedsiębiorstwa w dużych projektach oraz zdobycie nowych klientów i rozszerzenie współpracy z dotychczasowymi klientami. Przedsięwzięcie wpłynie znacząco na wzrost sprzedaży usług firmy.

Wartość projektu: 3 505 500,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 997 500,00 PLN

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

efsi_samorzad_kolor

ZAPYTANIE OFERTOWE udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności dotyczące projektu RPWP.01.05.02-30-0233/15-00 pn.  „Rozwój przedsiębiorstwa Marcin Woźniak Woźniak Transport, poprzez wprowadzenie innowacyjnej technologii przeładunku” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”, Działanie 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” na dostawę trzech fabrycznie nowych maszyn do przeładunku z chwytakiem (koparek kołowych), wyprodukowanych w 2016r.

 

Formularz ofertowy załącznik nr 1

Oświadczenie o braku powiązań załącznik nr 2

 

Zapytanie ofertowe

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego na dostawę trzech fabrycznie nowych maszyn do przeładunku z chwytakiem (koparek kołowych), wyprodukowanych w 2016r.

 

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA